Hjellesida

«Folk jeg var glad i
har gått foran og kvistet løype
De var skogskarer og fjellvante.
Jeg finner nok frem.»


Kolbein Falkeid

 

 


Velkommen til Hjelle

-Gården, menneska og historia

      Siste Nytt!          * Viet til Solgudens tegn

           Namnet Hjelle tyder flate eller avsats i landskapet. Det er usikkert å datere gardar på bakgrunn av gardsnamn, men det er likevel verdt å nemne at namn som fortel om naturfenomen og -formasjonar, og som ikkje er satt saman av fleire ord, vert rekna som den eldste typen stadnamn i Norge.

 

Hjelle er ein av dei eldste gardane i Førde, og ein kan spore drift og busetnad fleire tusen år tilbake i tid. Noko bl.a. dei 2 gravene fra Folkevandringstida (400-570 e.kr.) er eit døme på.

 

Førhistorisk gardstun på Hjelle er enda ikkje blitt lokalisert, men i forbindelse med  kraftutbygginga blei det lokalisert varmegroper på flata vest om tunet (2017), og området mellom fylkesvegen og rørtraseen er ansett som sansynlig plass for tidligare gardstun.


 


Gravrøysene på Hjelle, avdekkar busetting langt tilbake i tid.


Gravrøysene er plassert fram på terrassekanten mot elva og herfra er det vidt utsyn til dalføret nedanfor. Gravrøysa er nok plassert slik for at ho skulle sjåast på lang avstand i landskapet. Den framtredande plasseringa har og ei sterk symbolsk meining.
Les meir

 

Det er arkeologisk anerkjent at tunet på ein gard har blitt flytta innenfor gardseininga over dei fleire tusen åra garden har vært i drift, men her er også dokumentasjon fra fylket som viser at ein og samme stad har blitt nytta som gardstun over meir enn 2000 år.

 

Dei første dokumenta om gardane på Hjelle er datert heilt tilbake til 1328, der ein i Bjørgvin Kalveskin får opplyst at presten i Førde eigde partar i garden.

Kan spore slekta tilbake ca. 400 år på Hjelle


Ny informasjon viser slektskap i over 12 generasjonar tilbake fra dagens eigar på Hjelle, til Truls Pederson Hjelle som bygsla Hjelle i 1671 av presten Peder Finde.

Og kanskje var det hans bestefar som ble født i 1545 på Hjelle.

Les meir

 

Hjelle er eit gamalt navn, og første spor av gardsnavnet finner ein fra 1328 og navnet Hialla, seinare skrivemåtar har vore Hielle (1563), Jedlenn (1567), Jelde på 1600 tallet og Hjelle etter matrikkelen i 1886. 

 

Garden har no vore i familens eige sidan 1919, noke som er blandt det lengsteigande i historia.

Målet er at du her skal finne historia om garden på Hjelle.

                              

Realiserte stort kraftverk like ved Førde sentrum


7 grunneigere langs Anga starta alt i 2009 arbeidet med å realisere ei utbygging av elva. 

Anga Kraft AS fekk i 2016 konsesjon, og det blei seinere inngått avtale med OBOS om utbygging.


Anga Kraft AS starta produksjon den 6. september 2019.Les meirFoto fra utbyggingsperioden

 

Grensemuren


Dei eldste steingjerdene vi kjenner til, er fra så langt tilbake som eldre jernalder (ca. 500 f.Kr. - 600 e.Kr.) og knytter seg til jordbruket. Gårdsanleggene har endret seg over tid.


Utmarksgjerdet ble kalt «utgard» eller «bøgard» og er som oftest de eldste gjerdene vi finner i landskapet i dag.Les meir 

Copyright © Hjellesida eiges og drives av: Ove Aasen, Hjelle 6811 Førde